कवितांचा मळा : “बळीचा बाळू”

कवी : जी. पी. खैरनार, नाशिक
९४२१५११७३७ / ७०८३२३४०२१

कष्ट कऱ्याचं लेकरु,
नावं असे त्याचं बाळू !
शेळ्या रानात वळता,
मित्र सूरपारंब्या खेळू !!

                    दिस येता माथ्यावरी,
                    औत हाकतसे हळू !
                    नभ दाटती आकाशी,
                    ढग लागतसे गळू !!

राना पडे पाऊस सरी,
ओढं वाहती झुळुझुळू !
नागमोडी वळसे घेऊन,
पाणी वाजे खुळुखुळू !!

                    बाल मित्र डुबून डोहा,
                    खेळ धरा धरी खेळू !
                    खोल डोहात सुर घेई,
                    पाण्या धरी पाय बाळू !!

नाल्यातीरी साबर बोंडं,
काटे एक एक साळू !
लाल गोड चवदार गिर,
बाळू घेई गटकन गिळू !!

                    भादव्याच्या कडक उन्हा,
                    सोंगुन आने पीक शाळू !
                    ऊन तापता आटे ओढा,
                    शुभ्र चमके बारीक वाळू !!

बाजरीचे कणसं खुडून,
अंगणात कणसं वाळु !
शेनसड्याच्या खळ्यातं,
मदन बैल पातीने मळू !!

                    बळी मोठं स्वप्न पाही,
                    तू शाळा शिकरे बाळू !
                    ध्यास घे साहेब व्हन्या,
                    गाई म्हशी नको पिळु !!

शेतकरी जीवन खोटं,
शेतात नको घाम गाळू !
कष्ट सारं मीच वाहील,
राना वनांत नको पळू !!

                    बैल जीवन ते बळीचं,
                    बाळूस लागले कळू !
                    चार पुस्तकं शिकला,
                    साहेब झालासे बाळू !!

( कवी नाशिक जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत. )

Similar Posts

2 Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!