“बस झाले देवा”

 कवी :- जी. पी. खैरनार, नाशिक
   ९४२१५११७३७/ ७०८३२३४०२१

दुःखाच्या डोंगराने,
अनावर झाली माता !
फुंदून फुंदून रडून देवा,
आसवे आटली आता !!
बस झाले देवा थांबव,
घात करणे आता !!

                    विकत घेण्या श्वास,
                    मिळेना कुणी दाता !
                    प्राणवायु घेण्या देवा,
                    जीव तडफडत होता !!
                    बस झाले देवा थांबव,
                    घात करणे आता !!

पाणी असे जीवन,
मानवा कळले आता !
श्वास असे आत्मा देवा,
कळले श्वास थांबता !!
बस झाले देवा थांबव,
घात करणे आता !!

                    मरण झाले सोपे,
                    वाटते आहे आता !
                    जगणं नसे सोपे देवा,
                    घरा बाहेर पडता !!
                    बस झाले देवा थांबव,
                    घात करणे आता !!

दवाखाना बील भरुन,
खिसा झाला रिता !
मेलेला जीव देवा,
घरी कसा नेऊ आता !!
बस झाले देवा थांबव,
घात करणे आता !!

                    खच पडला देहाचा,
                    एक एक करता !
                    अग्नीडाग देण्या देवा,
                    कोण नेईल आता !!
                    बस झाले देवा थांबव,
                    घात करणे आता !!

जन्म मरण जीवनाचा,
अर्थ कळला आता !
खुप दुःख पाहून देवा,
त्रासून गेली जनता !!
बस झाले देवा थांबव,
घात करणे आता !!               

                    हाय मोकलून थकली,
                    माझी जन्मदाती माता !
                    हताश होऊन देवा,
                    माझा खचून गेला पिता !!
                    बस झाले देवा थांबव,
                    घात करणे आता !!

( कवी नाशिकच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक असून नेहमीच मानवी संवेदना ह्या विषयावर ते लेखन करीत असतात. )

   

Similar Posts

Comments

Leave a Reply

error: Content is protected !!